ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.31 -4.54 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.60 -11.77 ±5% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.92 -7.07 ±>10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.61 -1.25 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 11.25 -6.47 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.21 2.39 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.15 -4.89 ±5% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.24 -5.12 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 16.57 -5.82 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.83 5.61 ±5% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.78 -4.85 ±5% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.71 -4.41 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.70 -0.37 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง มกราคม ปีงบประมาณ 2563