ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.56 -4.23 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.42 -9.16 ±5-10% ±5-10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.95 -7.52 ±>10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 18.42 -0.86 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 16.88 -6.15 ±>10% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.70 3.04 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.74 -4.29 ±5-10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.50 -5.47 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 18.20 -5.89 ±>10% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.19 5.13 ±5% ±5-10%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 4.63 -5.16 ±5% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.26 -4.57 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.11 -0.82 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563