ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.12 5.95 ±>10% ±5-10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -15.16 -5.81 ±>10% ±5-10%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.30 -1.72 ±5% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.56 -3.98 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.77 -1.92 ±5-10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.05 5.61 ±>10% ±5-10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.16 -4.96 ±5-10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.19 -5.30 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.63 1.34 ±5-10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.69 3.03 ±5-10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -6.23 -1.25 ±5-10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.47 -4.20 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.60 1.29 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กันยายน ปีงบประมาณ 2564