PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2565

S_out รวม ค่าใช้จ่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 107.5
ล้าน
9.0
ล้าน
17.9
ล้าน
26.9
ล้าน
35.8
ล้าน
44.8
ล้าน
53.7
ล้าน
62.7
ล้าน
71.6
ล้าน
80.6
ล้าน
89.5
ล้าน
98.5
ล้าน
107.5
ล้าน
ผล 107.3
ล้าน
9.4
ล้าน
19.7
ล้าน
31.7
ล้าน
40.6
ล้าน
46.3
ล้าน
56.0
ล้าน
63.7
ล้าน
75.5
ล้าน
88.4
ล้าน
97.6
ล้าน
107.3
ล้าน
0
ส่วนต่าง -178,097 415,219 2.2
ล้าน
5.6
ล้าน
5.7
ล้าน
2.7
ล้าน
3.6
ล้าน
2.6
ล้าน
2.9
ล้าน
6.7
ล้าน
6.8
ล้าน
7.4
ล้าน
0
% -0.17% +4.64% +12.87% +21.21% +16.21% +6.09% +6.96% +4.28% +3.96% +8.22% +7.47% +7.42% 0%

PLANFIN P14 ต้นทุนยา เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P14 ต้นทุนยา เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 8.0
ล้าน
663,811 1.3
ล้าน
2.0
ล้าน
2.7
ล้าน
3.3
ล้าน
4.0
ล้าน
4.6
ล้าน
5.3
ล้าน
6.0
ล้าน
6.6
ล้าน
7.3
ล้าน
8.0
ล้าน
ผล 7.2
ล้าน
600,295 1.2
ล้าน
1.9
ล้าน
2.5
ล้าน
3.1
ล้าน
4.0
ล้าน
4.6
ล้าน
5.3
ล้าน
5.9
ล้าน
6.5
ล้าน
7.2
ล้าน
0
ส่วนต่าง -726,748 -63,516 -129,819 -108,461 -106,232 -172,520 -23,669 -23,938 -46,633 -83,410 -141,914 -62,937 0
% -9.12% -9.57% -9.78% -5.45% -4% -5.2% -0.59% -0.52% -0.88% -1.4% -2.14% -0.86% 0%

PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 1.5
ล้าน
127,966 255,932 383,897 511,863 639,829 767,795 895,761 1.0
ล้าน
1.2
ล้าน
1.3
ล้าน
1.4
ล้าน
1.5
ล้าน
ผล 2.8
ล้าน
135,604 258,940 420,027 586,466 877,941 1.1
ล้าน
1.7
ล้าน
2.1
ล้าน
2.4
ล้าน
2.5
ล้าน
2.8
ล้าน
0
ส่วนต่าง 1.2
ล้าน
7,639 3,009 36,130 74,603 238,112 373,742 810,058 1.1
ล้าน
1.3
ล้าน
1.2
ล้าน
1.3
ล้าน
0
% +79.13% +5.97% +1.18% +9.41% +14.57% +37.21% +48.68% +90.43% +104.21% +109.33% +96.27% +95.41% 0%

PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 200,000 16,667 33,333 50,000 66,667 83,333 100,000 116,667 133,333 150,000 166,667 183,333 200,000
ผล 205,129 9,049 13,842 43,484 62,560 82,526 100,388 118,574 129,091 137,366 154,878 205,129 0
ส่วนต่าง 5,129 -7,617 -19,491 -6,516 -4,107 -807 388 1,908 -4,242 -12,634 -11,789 21,796 0
% +2.56% -45.7% -58.47% -13.03% -6.16% -0.97% +0.39% +1.64% -3.18% -8.42% -7.07% +11.89% 0%

PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 2.6
ล้าน
213,345 426,690 640,035 853,380 1.1
ล้าน
1.3
ล้าน
1.5
ล้าน
1.7
ล้าน
1.9
ล้าน
2.1
ล้าน
2.3
ล้าน
2.6
ล้าน
ผล 2.3
ล้าน
390,552 636,118 849,031 1.3
ล้าน
1.4
ล้าน
1.6
ล้าน
1.7
ล้าน
1.9
ล้าน
2.0
ล้าน
2.1
ล้าน
2.3
ล้าน
0
ส่วนต่าง -291,471 177,207 209,428 208,996 430,320 367,204 351,030 256,154 151,543 125,616 -18,799 -78,126 0
% -11.38% +83.06% +49.08% +32.65% +50.43% +34.42% +27.42% +17.15% +8.88% +6.54% -0.88% -3.33% 0%

PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 39.6
ล้าน
3.3
ล้าน
6.6
ล้าน
9.9
ล้าน
13.2
ล้าน
16.5
ล้าน
19.8
ล้าน
23.1
ล้าน
26.4
ล้าน
29.7
ล้าน
33.0
ล้าน
36.3
ล้าน
39.6
ล้าน
ผล 36.1
ล้าน
3.2
ล้าน
6.6
ล้าน
9.9
ล้าน
13.1
ล้าน
16.4
ล้าน
19.6
ล้าน
22.8
ล้าน
26.2
ล้าน
29.5
ล้าน
32.8
ล้าน
36.1
ล้าน
0
ส่วนต่าง -3.5
ล้าน
-85,519 -163 -50,520 -69,755 -134,599 -211,512 -289,228 -394,792 -414,702 -444,250 -473,920 0
% -8.87% -2.59% 0% -0.51% -0.53% -0.82% -1.07% -1.25% -1.48% -1.39% -1.34% -1.3% 0%

PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P18 ค่าจ้างชั่วคราว เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 5.3
ล้าน
440,813 881,625 1.3
ล้าน
1.8
ล้าน
2.2
ล้าน
2.6
ล้าน
3.1
ล้าน
3.5
ล้าน
4.0
ล้าน
4.4
ล้าน
4.8
ล้าน
5.3
ล้าน
ผล 5.5
ล้าน
431,025 899,757 1.4
ล้าน
1.9
ล้าน
2.3
ล้าน
2.9
ล้าน
3.3
ล้าน
3.9
ล้าน
4.4
ล้าน
4.9
ล้าน
5.5
ล้าน
0
ส่วนต่าง 215,463 -9,788 18,132 67,825 125,160 123,825 218,536 218,264 89,921 159,519 228,602 325,909 0
% +4.07% -2.22% +2.06% +5.13% +7.1% +5.62% +8.26% +7.07% +2.39% +3.76% +4.86% +6.29% 0%

PLANFIN P19 ค่าตอบแทน เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P19 ค่าตอบแทน เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 13.1
ล้าน
1.1
ล้าน
2.2
ล้าน
3.3
ล้าน
4.4
ล้าน
5.4
ล้าน
6.5
ล้าน
7.6
ล้าน
8.7
ล้าน
9.8
ล้าน
10.9
ล้าน
12.0
ล้าน
13.1
ล้าน
ผล 11.9
ล้าน
919,290 2.0
ล้าน
3.1
ล้าน
4.2
ล้าน
5.3
ล้าน
6.3
ล้าน
7.6
ล้าน
8.7
ล้าน
9.7
ล้าน
10.8
ล้าน
11.9
ล้าน
0
ส่วนต่าง -1.2
ล้าน
-168,942 -173,383 -182,650 -123,552 -182,679 -242,475 18,794 295,566 336,713 339,295 367,444 0
% -9.11% -15.52% -7.97% -5.59% -2.84% -3.36% -3.71% +0.25% +3.53% +3.58% +3.25% +3.19% 0%

PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 3.7
ล้าน
309,424 618,848 928,272 1.2
ล้าน
1.5
ล้าน
1.9
ล้าน
2.2
ล้าน
2.5
ล้าน
2.8
ล้าน
3.1
ล้าน
3.4
ล้าน
3.7
ล้าน
ผล 6.2
ล้าน
1.5
ล้าน
2.8
ล้าน
4.3
ล้าน
4.7
ล้าน
4.9
ล้าน
5.3
ล้าน
4.0
ล้าน
4.4
ล้าน
4.8
ล้าน
5.8
ล้าน
6.2
ล้าน
0
ส่วนต่าง 2.5
ล้าน
1.2
ล้าน
2.2
ล้าน
3.3
ล้าน
3.4
ล้าน
3.3
ล้าน
3.5
ล้าน
1.8
ล้าน
526,761 406,086 1.0
ล้าน
856,981 0
% +66.17% +389.18% +348.47% +358.03% +276.1% +213.63% +186.86% +82.8% +13.63% +9.34% +20.79% +16.13% 0%

PLANFIN P21 ค่าใช้สอย เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P21 ค่าใช้สอย เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 6.7
ล้าน
556,736 1.1
ล้าน
1.7
ล้าน
2.2
ล้าน
2.8
ล้าน
3.3
ล้าน
3.9
ล้าน
4.5
ล้าน
5.0
ล้าน
5.6
ล้าน
6.1
ล้าน
6.7
ล้าน
ผล 8.4
ล้าน
611,438 1.1
ล้าน
1.6
ล้าน
2.3
ล้าน
3.1
ล้าน
3.7
ล้าน
4.4
ล้าน
5.2
ล้าน
6.3
ล้าน
7.2
ล้าน
8.4
ล้าน
0
ส่วนต่าง 1.7
ล้าน
54,702 26,990 -38,004 24,671 302,242 397,578 504,730 689,557 1.2
ล้าน
1.6
ล้าน
2.2
ล้าน
0
% +25.08% +9.83% +2.42% -2.28% +1.11% +10.86% +11.9% +12.95% +15.34% +24.41% +27.8% +35.18% 0%

PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P22 ค่าสาธารณูปโภค เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 1.9
ล้าน
157,650 315,300 472,950 630,600 788,250 945,900 1.1
ล้าน
1.3
ล้าน
1.4
ล้าน
1.6
ล้าน
1.7
ล้าน
1.9
ล้าน
ผล 1.8
ล้าน
150,944 307,470 447,727 584,679 700,343 866,400 1.0
ล้าน
1.2
ล้าน
1.4
ล้าน
1.6
ล้าน
1.8
ล้าน
0
ส่วนต่าง -112,725 -6,706 -7,830 -25,224 -45,921 -87,907 -79,500 -69,078 -32,913 -5,007 24,344 44,926 0
% -5.96% -4.25% -2.48% -5.33% -7.28% -11.15% -8.4% -6.26% -2.61% -0.35% +1.54% +2.59% 0%

PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P23 วัสดุใช้ไป เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 2.7
ล้าน
227,507 455,013 682,520 910,027 1.1
ล้าน
1.4
ล้าน
1.6
ล้าน
1.8
ล้าน
2.0
ล้าน
2.3
ล้าน
2.5
ล้าน
2.7
ล้าน
ผล 2.3
ล้าน
138,727 349,642 512,953 801,643 979,061 1.2
ล้าน
1.4
ล้าน
1.6
ล้าน
1.9
ล้าน
2.1
ล้าน
2.3
ล้าน
0
ส่วนต่าง -386,777 -88,780 -105,371 -169,567 -108,384 -158,473 -191,337 -178,298 -202,653 -55,904 -132,114 -103,345 0
% -14.17% -39.02% -23.16% -24.84% -11.91% -13.93% -14.02% -11.2% -11.39% -2.79% -5.94% -4.22% 0%

PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 3.1
ล้าน
257,293 514,585 771,878 1.0
ล้าน
1.3
ล้าน
1.5
ล้าน
1.8
ล้าน
2.1
ล้าน
2.3
ล้าน
2.6
ล้าน
2.8
ล้าน
3.1
ล้าน
ผล 3.6
ล้าน
297,984 597,232 1.0
ล้าน
1.3
ล้าน
1.7
ล้าน
2.0
ล้าน
2.3
ล้าน
2.6
ล้าน
3.0
ล้าน
3.3
ล้าน
3.6
ล้าน
0
ส่วนต่าง 555,492 40,691 82,647 250,506 295,299 377,206 450,928 511,944 577,146 684,292 734,644 812,785 0
% +17.99% +15.82% +16.06% +32.45% +28.69% +29.32% +29.21% +28.42% +28.04% +29.55% +28.55% +28.72% 0%

PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2565

P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 16.4
ล้าน
1.4
ล้าน
2.7
ล้าน
4.1
ล้าน
5.5
ล้าน
6.8
ล้าน
8.2
ล้าน
9.6
ล้าน
10.9
ล้าน
12.3
ล้าน
13.7
ล้าน
15.0
ล้าน
16.4
ล้าน
ผล 19.1
ล้าน
817,285 2.9
ล้าน
6.3
ล้าน
7.2
ล้าน
5.5
ล้าน
7.3
ล้าน
8.6
ล้าน
12.4
ล้าน
16.9
ล้าน
17.7
ล้าน
19.1
ล้าน
0
ส่วนต่าง 2.6
ล้าน
-549,673 185,628 2.2
ล้าน
1.7
ล้าน
-1.3
ล้าน
-867,368 -939,522 156,206 3.1
ล้าน
2.4
ล้าน
2.2
ล้าน
0
% +16.14% -40.21% +6.79% +54.79% +31.99% -19.3% -10.58% -9.82% +1.27% +22.3% +15.67% +12.93% 0%