สสจ.ลำปาง

โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน HMONEY

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


Total Performance Score

เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

Total Performance Score จ.ลำปาง

PlanFin

แผนการเงินการคลัง

Plan Fin จ.ลำปาง

Finacial Risk & Effciency Score

ดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง 7 ระดับ

Finacial Risk & Effciency Score จ.ลำปาง

Hospital Group Ratio

ดัชนีเปรียบเทียบค่ากลางด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ

Hospital Group Ratio จ.ลำปาง

Unit Cost

ดัชนี้วัดผลด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

Unit Cost จ.ลำปาง